Baggrund

Bornholms Regionskommune var det første sted i landet, der blev dannet en stor kommune ved sammenlægning af flere mindre kommuner. Bornholm havde derfor værdifulde erfaringer med kommunalreformen og udfordringerne heri, som resten af Danmark kunne lære af. Også hvad angik hvordan kommunesammenlægninger påvirkede det lokale demokrati.

BBS søgte og fik midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til igangsættelse af undersøgelse om tilstanden i lokaldemokratiet efter kommunesammenlægningen på Bornholm. Rapport fra CRT ”Bornholmske Erfaringer” (skrevet af Anders Hedetoft og Hasse Jensen i 2005) anbefaler bl.a. at hvis borgerforeningerne skal spille en aktiv rolle i samarbejdet med den nye storkommune, er det vigtigt at få etableret en fast mødestruktur. Se mere om 'Bornholmske Erfaringer' her.

På BBS’ generalforsamlinger i 2009 og 2010 og på Landdistriktsforum 2009 blev der givet udtryk for det utilfredsstillende i, at selv i sager, hvor der er et massivt lokalt engagement, kan lokalbefolkningen og borgerforeningen ikke altid se deres ’fingeraftryk’ på de endelige resultater. Andre gav udtryk for, at man ikke får fyldestgørende svar på, hvorfor politikerne efter en høringsproces alligevel vælger at træffe beslutninger, der ikke imødekommer de indsendte høringssvar. Atter andre udtrykte frustration over, at embedsværket ikke inkluderer borgerforeningers forslag i deres videre arbejde. Her er kommunikation og klarhed omkring rum for borgerinddragelse og derved de forventninger, borgerne går ind i processen med, helt centrale emner. Denne type af frustration over forventninger om indflydelse, der ikke bliver indfriet, nævnes ofte i de modtagne svar fra borgerforeningerne på det udsendte spørgeskema. Og følelsen af ikke at blive hørt kan svække lysten til at engagere sig i den lokale udvikling.

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening

Undermenu