Forside > Borgerinddragelse > Værktøjer > Gruppedrøftelser om temaer

Gruppedrøftelser om temaer

Hvorfor er denne metode god at bruge?
Gruppedrøftelser giver mulighed for - til forskel fra eksempelvis i paneldebat eller cafémetoden - at deltagerne drøfter et givent emne i dybden. Samtidig giver gruppedrøftelser også en større mulighed for at flere kan få 'tale-tid' i den tid, hvor gruppedrøftelserne forløber.

At afholde gruppedrøftelser giver også mulighed for at der bliver diskuteret forskellige emner og temaer samtidigt, samtidig med at der kan være mulighed for at deltagerne eksempelvis kan deltage i to gruppedrøftelser og således drøfte to forskellige emner.

Gruppedrøftelser med temaer kan således give et forholdsvist specifikt input at arbejde videre med.

Målgrupper
Metoden egner sig til forskellige typer af målgrupper og kan især være god til målgrupper, for hvem emnet er følsomt eller for grupper, der af andre årsager kan have sværere ved at deltage på lige fod med andre borgere og interessenter.

Tidspunkt
Hvornår det er hensigtsmæssigt at afholde gruppedrøftelserne kommer an på det overordnede formål med selve inddragelsen. Gruppedrøftelserne kan både bruges som ide-udviklende i opstartsfasen, eller i en senere fase, hvor løsninger er begyndt at blive konkretiserede. Der skal dog være mulighed for at arbejde videre med løsningerne med afsæt i resultaterne fra gruppedrøftelserne.

Hvordan
Opstarten og afrundingen af gruppedrøftelserne foregår i et plenum, hvor alle inviterede deltager. Det er en god ide i forvejen, eksempelvis ved i invitationerne, på plakater osv, at have skrevet hvilke temaer, der skal drøftes og hvorvidt der er mulighed for at drøfte ét eller flere temaer.

I opstarten af drøftelserne i plenum bydes velkommen og fortælles om formålet med at afholde gruppedrøftelserne. Derefter gennemgås dagsordnen for selve mødet og de forskellige temaer vises med praktisk information om, hvor man skal gå hen for at drøfte temaerne.

Der er således nogle krav til de fysiske rammer, der hvor mødet afholdes. Der skal gerne være mulighed for at have et større lokale, hvor alle deltagere kan samles i plenum og et antal mindre lokaler til gruppedrøftelserne.

Til selve gruppedrøftelserne skal der være en igangsætter, der sørger for at sætte drøftelserne i gang og at drøftelserne bliver centreret omkring det givne tema. Derudover til det være en god ide også at have en referent, der opsamler pointerne fra drøftelserne. Dette kan eventuelt gøres på en pc'er, der bliver projekteret op på væggen, så deltagerne kan se pointerne efterhånden som de bliver skrevet og eventuelt kan kommentere på dem. Igangsætteren kan også fungere som referent.

Igangsætteren styrer således processen under drøftelserne og her skal det overvejes, hvorvidt det er en fordel, hvis en politiker eller en medarbejder har denne rolle. Fordelen ved at en politiker har rollen er, at det dels skaber en højere grad af ejerskab hos politikeren som hos deltagerne, mens det samtidig også for nogle deltagere kan bidrage til at man ikke taler så 'frit fra leveren' som ellers.

Kommunikation
Referat fra gruppedrøftelserne kan lægges ud på hjemmesiden og link kan sendes til deltagerne med tak for hjælpen og en skitsering af, hvordan deres input vil blive brugt i den videre proces.

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening