Forside

Forside

Evaluering af medlemsforeningernes brug af puljemidlerne

Bestyrelsen har bedt Center for Regional- og Turismeforskning om en evaluering af den hidtidige brug af de puljemidler, vi i årene efter 2004 har modtaget af BRK. CRT har tilbudt at gøre det for 40.000 kr. ekskl. moms, som er penge BBS har i form af opsparede midler siden 2004 på administrationskontoen. Baggrunden for initiativet er, at puljerne fra og med 1.1.2017 bortset fra én er samlet i én pulje på i alt 1,7 mio. kr. (2016 tal) og at vi i budgetfasen i 2016 så denne Lokalsamfundspulje blive gjort til genstand for et spareforslag i 2017 budgettet. 

I bestyrelsen for BBS fandt vi det på den baggrund vigtigt at få belyst, hvad der er kommet ud af disse midler, og hvad man kan forvente, der også fremadrettet vil komme ud af dem.

Forudsætninger for de gamle aftaler, der byggede på, at lokalsamfundene overtog opgaver fra kommunen mod en betaling, der typisk lå på det halve af, hvad man tidligere budgettere med at skulle bruge selv. Det kan let fortone sig og give anledning til, at man sætter spørgsmålstegn ved puljer, man ikke har føling med nytteværdien af. Og især med udsigt til en pulje på 1,7 mio. kr. vil vi leve livet farligt, da det er et beløb, der er til at få øje på for vore politikere i kommende budgetrunder.

Derfor har bestyrelsen følt, at der var brug for, at BBS tog initiativ til en evaluering af brugen af de hidtidige puljemidler. Vi kunne måske selv stå for en sådan evaluering men frygter, at det, at vi selv gennemfører den, hos nogle vil anfægte troværdigheden.

Derfor har BBS valgt at bede CRT stå for evalueringen og beder om, at medlemsforeningerne tager godt i mod CRT, når de først i 2017 kommer og spørger ind til jeres erfaringer i brugen af midlerne.

Vi skal også for god ordens skyld nævne, at BRK ved Fritids- og Kulturudvalget er blevet orienteret om initiativet og har bifaldet, at BBS tager dette initiativ - for egne midler.

Bestyrelsen præsenterer evalueringen ved generalforsamlingen i april 2017.

Nyheder

 • Fra 1.1.2017 vil Fritids- og Kulturpuljen og Lokalsamfundspuljen være slået sammen og forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (i 2016 priser). Læs mere under artikler.
 • Initiativ omkring træk på herboende flygtninge og asylansøgere til frivilligt arbejde i lokalsamfundene (maj 2016). Se nærmere under Borgerinddragelse
 • Energistyrelsen har lancere en ny pulje til støtte for etablering af højhastighedsbredbånd med det formål at forbedre dækningen af bredbånd i de dårligst dækkede områder i Danmark. BBS afholdt åbent møde om muligheden for at søge støtte torsdag den 25.8.2016 i AakirkebyHallerne fra kl. 19 - 21. Puljen på 200 mio. kr. er en del af den politiske aftale om "Vækst og udvikling i hele landet". Se nærmere under Projekter.
 • Fyraftensmøde den 27.9.2016 kl. 16:30-18:30 på Gaarden ved Melsted om hvordan vi får formidlet øen og byerne til kommende bornholmere. Læs mere her

"Fælles på Bornholm"

BBS´ generalforsamling 2015 har tilsluttet sig en ny politik for frivillighed og aktivt medborgerskab. Frivillighedspolitikken er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for bornholmske foreninger og Bornholms Regionskommune. Målet med politikken er at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på Bornholm.

Den kan downloades fra dette link: http://www.brk.dk/frivillighedspolitik

På denne hjemmeside findes yderligere oplysninger om frivillighedspolitikken og det forløb, der er gået forud.

Alle lokalsamfund og andre frivillige organisationer, der ønsker at tiltræde den fælles frivillighedspolitik, kan meddele deres beslutning til Hans Henrik Reinewald fra arbejdsgruppen på mail: Reinewald@mail.dk. Alle tiltrædende foreninger og andre relevante aktører vil blive oplistet på hjemmesiden. 

Bornholms Frivillighedspolitik er udarbejdet som led i projektet ”Borgere og dialog som løftestang for lokal udvikling”, der er gennemført med støtte fra Den Europæiske Landdistriktsfond, LAG-Bornholm og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, samt Bornholms Regionskommune.

Se høringssvar vedr. "Fælles udvikling af projekt Bornholm" her (word). 

Se høringssvar vedr. modtagelse af flygtninge her (word). 

Generalforsamling 2016

BBS afholdt den årlige generalforsamling den 28. april kl. 19 i Østerlars Multihus. Se årsberetning for 2015 her (word). 

Klage over forudsætningerne for en række udlæg til nye bytiksformål.
BBS har pr 17. april 2015 indgivet en klage til Natur- og miljøklagenævnet om Detailhandel-delen af Forslag til Kommunaplantillæg 01, vedtaget af kommunalbestyrelsen 27. marts 2015. Du kan læse klagen her. Se tidligere høringssvar og udtalelser fra BBS om detailhandlen og planlægning på Bornholm længere nede på siden. 

Opfordring til at bidrage til kortlægning af internethastigheder på Bornholm.
Der kommer til at ske rigtig mange forbedringer af internetadgangen på Bornholm indenfor en kort tid, når fibernet og trådløse bredbåndsløsninger rulles ud over øen. BBS videresender opfordring fra projektet "Borgere og dialog som løftestang for lokal udvikling" til at bornholmerne på siden tjekditnet.dk foretager målinger af deres internethastighed og på den måde er med til at kortlægge reelle hastigheder rundt omkring på øen. Dette er både interessant for at den enkelte kan se, om det er muligt at få hurtigere netforbindelse ved at skifte teknologi eller udbyder, og for potentielle tilflyttere, der kan medtage bredbåndshastigheder med i overvejelserne i forbindelse med tilflytning. Se mere her.   

Ny "Lokalsamfundspulje" på 1,2 mio. kr.
I forbindelse med budgetforliget for 2015 og overslagsårene har Bornholms Regionskommune besluttet at oprette en ny pulje på 1,2,mio. kr. til fordeling mellem øens lokalsamfund. På et møde den 17.11.2014 har de bornholmske borgerforeninger, byting, fællesråd m.v. aftalt en fordelingsnøgle og pt. er aftalegrundlaget til endelig politisk behandling.

Udover at finde en model for en fordeling af midlerne i den nye pulje på 1,2 mio. kr. til lokalsamfundene, har lokalsamfundene på mødet den 17.11.2014 drøftet problemerne for de foreningsejede medborgerhuse, der i budgettet står til at miste ca. 20 % af det hidtidige tilskud i 2015 og resten i 2016. Der har været visse problemer med at forstå konsekvenserne af nye Lokalsamfundspulje til fulde, da den berører en række tidligere puljer, så som Lokalpuljen og puljerne til juletræer og sommerblomster, der er penge, der nu forsvinder. Nedenfor er konsekvenserne affødt af den nye Lokalsamfundspulje beskrevet med Nyker som eksempel (687 indbyggere i byen og 354 i lokalområdet):

Den  nye Lokalsamfundspulje består af:

 • 0,5 mio. kr. fra Lokalpuljen der udgår og som Lokalrådet hidtil har kunnet uddele af til almennyttige formål
 • 0,2 mio. kr. fra Juletræspuljen, der udgår
 • 0,3 mio. kr. fra puljen til sommerblomster, der udgår
 • 0,2 mio. kr. som  BRK har lagt oveni

På et møde den 17.11. med repræsentanter for alle lokalsamfund på Bornholm blev der aftalt følgende fordelingsmodel for de 1,2 mio. kr. i 2015:

 • 48.293 kr. blev forlods trukket ud for at sikre de foreningsejede medborgerhuse uændrede vilkår i 2015. For Nyker Forsamlingshus betyder det et supplerende bidrag i 2015 på 6.899 kr., som sikrer, at huset kan have uændrede økonomiske vilkår.
 • de resterende midler er aftalt fordelt med 30% ligeligt til alle og 70 % fordelt efter indbyggertal i de berørte lokalsamfund incl. oplande. For Nyker betyder det, at Nyker Borgerforening får tilført 33.705,13 kr. i 2015 til brug for almennyttige formål.

Aftalen skal genforhandles i 2015 med tanke på 2016 og årene fremefter. Aftalen er altså etårig, fordi vi endnu ikke kender resultatet af det analysearbejde FKU og TMU vil gennemføre i 2015 af de kommunale og foreningsejede medborgerhuse på øen med tanke på at sikre størst mulig lighed i vilkårene. Vil der således blive fundet midler til sikring af de hidtidige tilskud til de foreningsejede medborgerhuse, får vi ikke brug for at bidrage. Men finder man i BRK ikke alle de nødvendige midler, var forsamlingen villig til at tage de manglende midler fra den nye pulje, og derfor kunne aftalen ikke gøres flerårig.

For Nyker betyder aftalen i 2015,

 • at Borgerforeningen vil modtage 33.705,13 kr. fra den nye Lokalsamfundspulje
 • at Borgerforeningen fortsat vil modtage 8.920,13 kr. (2013 tal) fra Fritids- og Kulturpuljen
 • at Borgerforeningen ikke længere vil modtage de hidtidige 4.900 kr. i juletræspenge
 • at Borgerforeningen skal overveje, om - og i givet fald i hvilket omfang - man vil bibeholde/bekoste den hidtidige blomsterudsmykning på pladsen overfor DagliBrugsen, nu hvor denne blomsterudsmykning ikke længere vil blive varetaget af V&P på vegne af T&M.
 • at vi på førstkommende bestyrelsesmøde i Borgerforeningen skal drøfte budget for pengenes anvendelse og vende det med Fællesrådet på mødet i marts.

Note:
Juletræspuljen er 50% af de midler, de fem bornholmske kommuner brugte før 2003 på at få rejst juletræer og lave anden juleudsmykning. De 50% er fra 2004 gået til lokalsamfundene mod at de selv stod for juleudsmykningen.
Puljen til sommerblomster er de penge T&M hidtil har betalt Vej&Park for at plante, vedligeholde og vande blomster rundt om i de bornholmske byer

Fritids- og Kulturpuljen er 50% a de midler, de fem bornholmske kommuner brugte før 2003 til flagning, tilskud til by- og havnefester, udsmykning m.m.m. De 50% er fra 2004 gået til lokalsamfundene mod at de selv stod for opgaverne og udgifterne.

Decentral udvikling

En decentral udvikling, hvor der trods befolkningstilbagegang stadig er liv og udvikling rundt omkring på hele øen, er en mærkesag for BBS. Generalforsamlingen vedtog i enighed et brev til kommunalbestyrelsen, der advarer mod centralisering, fx på detailhandelsområdet. Se brevet her. Bestyrelsen har senest indsendt et høringssvar, som kan ses her. 

Det var et høringssvar der ikke vandt genklang i kommunalbestyrelsen, som i oktober 2014 har valgt at ændre kommuneplanen, så der åbnes adgang for 8 nye detailhandelsforretninger - i et vigende marked.

Se artikel som reaktion på REMAR 1000's planer om nye discountbutikker på Bornholm, bragt i Bornholms Tidende 01.04.2016 her (word). 

"Oprør fra udkanten", Orienteringsmøde på Hotel Fredensborg, 3. november 2014

De danske udkanter bløder. Befolkningstallet, beskatnings-grundlaget og huspriserne falder og falder medens det modsatte er tilfældet i storbyerne. Er det vores egen skyld eller er det fordi Danmark savner en regionalpolitik, som den vi ser i f.eks. Norge og Sverige?

Over 100 personer havde taget imod invitationen til at høre Viggo Mortensen, én af initiativtagerne til konferencen på Ærø i september og bidrage til debatten, om Danmark har brug for et oprør fra udkanten.

Bopælspligten ophævet i udvalgte byer.

På dialogmøderne med Regionskommunen i 2011 rejste BBS temaet - tomme boliger - på øen. En fortsat nettoafvandring fra øen har betydet et stigende antal tomme huse i byzonerne, som der var bred forståelse for, måske ville være bedre vedligeholdt og have større værdi, hvis det blev muligt for ikke fastboende at købe dem.

Problematikken blev af Regionskommunen beskrevet i de to rapporter "Boliger på Bornholm" og "Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm", som kom i høring hos bl.a. de bornholmske lokalsamfund. Høringssvarene tog primært afsæt i den sidstnævnte rapports scenarie 3 med "Kun bopælspligt i de 5 største byer" dog med den tilføjelse, at der fra Svaneke, Gudhjem og Klemensker kom indsigelser mod at ophæve bopælspligten i disse byer med den primære begrundelse, at man derigennem forventede bedre at kunne fastholde byernes private og offentlige service.

På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen i efteråret 2013 at vedtage scenarie 3 med den udvidelse, at bopælspligten udover de fem største byer også kom til at omfatte Svaneke, Gudhjem og Klemensker, medens den blev ophævet i øens øvrige 19 boligbyer.

Fra BBS´s side har forløbet været oplevet som meget positiv. Fra starten har der været tale om dialog og tidlig inddragelse og med den endelige vedtagelse blev der vist respekt for lokalsamfundenes høringssvar. Der har på den baggrund ikke undervejs i processen været mislyde og heller været udtrykt kritik af den endelige vedtagelsen, som selvfølgelig ikke bifaldes af alle men som vi kan forlige os med som konsekvens af den demokratiske og involverende proces.

Borgerinddragelse 

Fællesskabet Bornholm blev etableret i 2015 som en handlingstank, der består af ca. 25 bornholmske samfundsaktører, herunder BBS´ formand. Initiativet er taget af Bornholms Regionskommune, der i regi af udviklingsprojektet "Yderområder på forkant" og med støtte fra Realdania har ønsket at etablere en bredt funderet gruppe af samfundsaktører på Bornholm, til at sætte gang i en sammenhængende samfundsudvikling.

I Fællesskabet Bornholm vil vi bruge det fælles arbejdsgrundlag til at udstikke retningen for vores intention om at skabe en fælles og sammenhængende samfundsudvikling for og på Bornholm. Fællesskabet Bornholm har afholdt to møder i 2015 og næste møde er den 19. maj 2016. 

I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en politik og en strategi  for borgerinddragelse. BBS har sammen med LAG-Bornholm og Kommunalbestyrelsen været repræsenteret i den gruppe der løbende har evalueret indsatsen omkring borgerinddragelse frem til slutningen af 2013.

BRK inviterede til tre dialogmøder om lokale partnerskaber

Med budgettet for 2015 har kommunalbestyrelsen vedtaget en række ændringer i forhold til støtten til lokalsamfundene. Ændringerne hænger for en stor del sammen med de politiske mål, kommunalbestyrelsen og dens udvalg har for den lokale udvikling.

Borgerforeninger, lokale foreninger og interesserede borgere i øvrigt inviteredes til dialogmøde, hvor der vil blive orienteret om de politiske mål og budgetændringer, samt mulighed for at drøfte mulighederne for en styrket lokal udvikling (10, 12. og 19 november 2014).

Møderne arrangeredes af Demokratigruppen, Bornholms Regionskommune, og man kan se mere på hjemmesiden: http://www.brk.dk/indflydelse-politik/borgerinddragelse

Kurser med værktøjer til lokal udvikling
Bornholms Regionskommune tilbyder et forløb for lokale drivkræfter i mindre lokalsamfund/byer på Bornholm i 2014/15. Forløbet arrangeres i samarbejde med LAG-Bornholm og er støttet af NaturErhverv. Forløbet er en videreudvikling af et kursus, som BBS i 2012/13 var med til at formulere med det formål at styrke projektværktøjerne hos lokale ildsjæle.

Forløbet foregår pt. i Nyker, og afsluttes i slutningen af marts 2015. Læs mere på hjemmesiden http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Projekter/Sider/Byudvikling-LUP.aspx

 

Tryk på kortet for at se information om den enkelte medlemsforening:

Allinge-Sandvig ByforeningArnager BorgerforeningBølshavn BorgerforeningGudhjem By- & MindeforeningHasle-BytingKlemensker Land- og ByforeningListed BorgerforeningLobbæk BorgerforeningNexøNyker BorgerforeningNylars BorgerforeningPedersker LokalforeningRutsker SogneforeningRø BorgerforeningRønneForeningen SandvigSnogebæk BorgerforeningStenseby og Omegns Beboerf.Sorthat-Muleby BorgerforeningSvanekeTejn BorgerforeningVang GrundejerforeningVestermarie BorgerforeningØsterlars BorgerforeningØstermarie BorgerforeningAakirke-BY-tingAarsballe BorgerforeningAarsdale Borgerforening